icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Thời gian mua hàng Trạng thái
22611 chu van tam 880,000đ 08/04/2017 18:54:23 Đang chờ xử lý
Thành tiền 880,000đ
22609 Nguyễn Như Tiến 307,000đ 08/04/2017 14:50:07 Đang chờ xử lý
Thành tiền 307,000đ
22591 Nguyễn Thu Thủy 519,000đ 07/04/2017 09:56:59 Đang chờ xử lý
519,000đ
Thành tiền 1,038,000đ
22590 Nguyễn Thu Thủy 519,000đ 07/04/2017 09:22:36 Đang chờ xử lý
519,000đ
Thành tiền 1,038,000đ
22589 Giang Son 308,000đ 07/04/2017 08:51:00 Đang chờ xử lý
Thành tiền 308,000đ
22581 Trần Thị Bích Huyền 891,000đ 06/04/2017 16:22:38 Đang chờ xử lý
Thành tiền 891,000đ
22580 Nguyễn Hải cường 417,000đ 06/04/2017 16:09:36 Đang chờ xử lý
Thành tiền 417,000đ
22577 đoàn văn xinh 180,000đ 06/04/2017 08:51:42 Đang chờ xử lý
Thành tiền 180,000đ
22573 tran van duy 695,000đ 05/04/2017 19:54:45 Đang chờ xử lý
Thành tiền 695,000đ
22572 tran van duu 695,000đ 05/04/2017 19:50:51 Đang chờ xử lý
Thành tiền 695,000đ
22569 van quang 365,000đ 05/04/2017 15:26:13 Đang chờ xử lý
Thành tiền 365,000đ
22567 asdasd 2,280,000đ 05/04/2017 13:24:20 Đang chờ xử lý
Thành tiền 2,280,000đ
22566 Phạm Mỹ Hương 507,000đ 05/04/2017 12:35:33 Đang chờ xử lý
Thành tiền 507,000đ
22565 aassdasd 2,280,000đ 05/04/2017 11:30:18 Đang chờ xử lý
Thành tiền 2,280,000đ
22564 sdsd 140,000đ 05/04/2017 11:14:05 Đang chờ xử lý
140,000đ
Thành tiền 280,000đ